Bebekler dünyaya geldiklerinde çevrelerini duyuları yoluyla tanımaya ve keşfetmeye başlarlar. Bebekler için her şey merak konusudur ve bu merakları onları çevrelerini incelemeye ve araştırmaya yöneltir. Örneğin; bebek eline aldığı bir nesneye bakar, ona dokunur, sesini dinler ve ağzına götürür. Yürümeye başladıklarında ise artık çocuklar çevrelerini rahatça araştırmaya çalışırlar. Bir yaşındaki bir çocuk her yere gider, gördüğü her şeye dokunur, raflardan kitapları çeker, birçok şeyi ağzına atar ve eşyalara takılıp düşer. Böylece çocuk, anlamlı bir şekilde dünyayı araştırmakta ve öğrenmektedir.

Çocuk gelişimi ve eğitiminde erken çocukluk eğitimi önemli bir yer tutar. Erken çocukluk eğitiminde programların konu merkezli olmaktan çıkmasıyla fen ve matematik çalışmaları daha değerli olmuştur. Araştıran, soran, sorgulayan, bir şeyleri olduğu gibi kabul etmeyen, sadece bakan değil baktığını görebilen bireylerin yetiştirilmesinde fen ve matematik çalışmaları önemli bir yer tutar. Bu çalışmalar, küçük yaşlardan itibaren çocukların çok yönlü düşünebilmelerine, problem çözme becerileri kazanmalarına, merak duygularını ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine, yaparak ve yaşayarak, tüm duyuları ile öğrenerek dünyayı keşfetmelerine fırsat verir.

Çocuklar 3-4 yaşından sonra çiçekleri, yaprakları ve çeşitli kabukları toplamaktan hoşlanır, yakın çevrelerindeki hayvanların hareketleri onların ilgisini çeker. Böylece bu dönemde çocuklar fen ve doğa etkinlikleriyle ilgili ilk deneyimlerini kazanmaya başlar. Özellikle çevrelerindeki gözlemleri sonucu “Hangi cisimler suda batar?”,“Hangi cisimler suda yüzer?”, “Bir karınca yerde nasıl yürür, duvara nasıl tırmanır?” gibi sorulara cevap arar, tahminlerde bulunur ve araştırır. Küçük çocuklar çevrelerini araştırır, geçirdikleri bazı yaşantılar sonucu bilgiler edinir. Böylece yeni şeyleri öğrenmek için bir temel oluştururlar. Çevrelerini daha iyi tanımaya başladıkça da bazı kavramlar geliştirirler.

OKULUMUZDA FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİNİN ÖNEMİ

Okulumuzda uyguladığımız eğitim programında yer alan fen ve doğa etkinlikleri, çocukların doğal meraklarından yararlanılarak onların çevrelerini ve doğayı gözlem yapma, araştırma ve tanımalarına, düşüncelerini açıklığa kavuşturmalarına, sorular sormalarına yardım eden çalışmalar olarak tanımlanabilir. Ayrıca çocuklar grup içinde iş birliği, yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk alma gibi sosyal değerleri kazanır. Fen ve doğa çalışmaları; çocukların gelişimlerine yardım etmesi, onların hayata karşı tavırlarında değişiklikler meydana getirmesi, davranışlarını etkilemesi, ilgi alanlarını genişletmesi, onlara, daha etkili düşünme yollarını öğretmesi, problem çözme yeteneklerini geliştirmesi açısından önemlidir. Bu nedenle seçmiş olduğumuz insanlar, hayvanlar, bitkiler, vücudumuz, sağlığımız, besinler, hava ve hava olayları, su ve ışık, ses, kuvvet-hareket-enerji vb konular üzerinde Fen ve Doğa etkinliklerini kullanarak çocuklarımızın yaşayarak, deneyimleyerek öğrenmelerine yardımcı oluyoruz.

 

Okulumuzda uyguladığımız Fen ve doğa etkinliklerinin amaçları şunlardır:

-Çocuğun önce kendisini sonra çevresini tanımasını sağlama

-Çocukların çevrelerindeki nesne ve olay çeşitliliğini araştırmalarına ve keşfetmelerini sağlama

– Problem çözme becerilerini (problemi tanımlama, hipotez kurma, hipotezleri deneme, ölçme metotları geliştirme, kaydetme, genelleme yapma ve süreci değerlendirme)aktif olarak kullanmalarını destekleme

-Yaratıcı düşüncenin gelişimine katkıda bulunma

– Çok boyutlu düşünme yeteneklerinin gelişimini destekleme

– Ana bir sentez yapma becerilerinin gelişimine katkıda bulunma

– Çok yönlü (beden-zihin-duygu-sosyal öz bakım) gelişimlerine katkıda bulunma

– Çocukların meraklarını, ilgilerini ve öğrenme isteklerini destekleme

-Neden-sonuç ilişkisi kurarak olay ve olguları tam olarak kavramalarını sağlama

-Yapabildiklerinin ve yapamadıklarının farkına varması için fırsatlar vererek olumlu bir benlik olgusu geliştirmelerine katkıda bulunma

– Olaylara dayalı bazı bilgileri deneyerek öğrenmelerine ortam hazırlama

-Bilim adamlarını ve buluşlarını temel düzeyde tanıma ve anlamalarına yardımcı olma

Fen alanına ilişkin olumlu bir bakış açısı geliştirme

– Fen etkinlikleri (oyun, deney vb.) yoluyla öğrenmeler arasında ilişki kurarak kalıcı öğrenmeler oluşturma

-Çocukların karşılaştıkları olay ve durumlara karşı bilimsel bir bakış açısı elde etmelerine ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunma

-Sınıfta ya da okulda bulunan bir bitki veya hayvanın beslenme ve temizlik gibi bakımlarını gerçekleştirmek için görev alma, görevlerini yerine getirmek için sorumluluk bilinci geliştirme

-Çocukları bir üst eğitim kurumuna (ilköğretime) hazırlamayı sağlamadır.

Çocukların Fen ve Doğa etkinlikleri sayesinde edindikleri bilgilerin kalıcılığı sayesinde yaşamlarının bir parçası haline gelmesini gözlemlemiş olmak bizi çok mutlu ediyor.

Sevgiler

Özge Öğretmen